Om oss

Stenungsunds Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag som levererar fjärrvärme till stora delar av Stenungsunds tätort och till skolor och idrottsplatser i Stora Höga. I Stenungsund har utbyggnaden av fjärrvärmenätet skett från tidigt 80-tal. De flesta hyresfastigheter, skolor och kommunala fastigheter är anslutna. Dessutom har en stor del av de villor och kommersiella fastigheter som ligger inom vårt verksamhetsområde valt fjärrvärme för att få enkel, driftsäker och prisvärd värme.

Tar tillvara resurser och skapar mervärde – genom restvärme

Vår fjärrvärme produceras till allra största del med hjälp av restvärme från ortens industrier. Från Borealis Polyeten och Perstorp Oxo går ledningar med varmt vatten till vårt fjärrvärmeverk. I värmeverket finns värmeväxlare som tar tillvara överskottsvärmen från industrierna och överför den värmen till vattnet i vårt fjärrvärmenät. Vi tar alltså tillvara energi som annars hade gått förlorad genom utsläpp till vatten eller luft. Därmed bidrar fjärrvärmen i Stenungsund, förutom att värma stenungsundsborna, till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle med minskad miljöpåverkan.

Här kan du läsa mer om Stenungsunds Energi i Årsredovisningen (PDF).

Här finns vi

Inom markerat område på kartan är vårt fjärrvärmenät väl utbyggt. Vi bygger ständigt ut vårt nät och ansluter nya kunder. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vårt miljöarbete

Vår ambition är att leverera prisvärd och miljövänlig värme. Vi tar vårt ansvar för en hållbar verksamhet och är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas – Miljödiplomering.

Vår miljöpolicy bidrar till att vi följer gällande miljölagar och att all personal arbetar systematiskt för att förebygga och minska vår samlade miljöbelastning samt ställer krav på produkter och leverantörer.
Se vår Miljöpolicy.

Vi har ett väl inarbetat miljöledningssystem som följer kravstandarden från Svensk Miljöbas – Miljödiplom. Miljödiplomeringen hjälper oss i vår dagliga verksamhet att göra medvetna val för en bättre miljö och ett hållbart samhälle och är ett bevis på att vårt arbete leder till ständiga förbättringar inom miljöområdet.
Se vårt Miljödiplom (PDF) och vår Miljöberättelse (PDF).

Vår verksamhet har miljötillstånd och vi redovisar årligen vår miljöpåverkan från vår fjärrvärmeanläggning i Stenungsund i Miljörapporten (PDF) och i Stora Höga i Årsrapporten (PDF).

Lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund

Fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion. Miljövärdena ger kunder, media och andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt.

Resursanvändning

Primärenergifaktor: 0,096

Emission av växthusgaser

Förbränning: 13,449 g CO₂ ekv/kWh

Transport & produktion av bränslen: 4,134 g CO₂ ekv/kWh

Procentandel fossilt: 5,3 %

Resurseffektivitet är ett mått på hur effektivt energin används, alltså hur mycket primärenergi som går åt i förhållande till den energi som levereras till kunden. Klimatpåverkan mäts genom att beräkna hur mycket koldioxid som släppt ut under hela produktionskedjan. Fossila bränslen mäts i andel kol, fossil olja och naturgas inklusive eventuell fossilt framställd el och visar hur stor andel fossilt bränsle som används i varje fjärrvärmenät. Läs mer om miljövärdering av fjärrvärme på Energiföretagen Sverige.