Om oss – Lokalt producerad fjärrvärme producerad till allra största del av restvärme.

Stenungsunds Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag som levererar fjärrvärme till stora delar av Stenungsunds tätort och även till skolor samt idrottsplatser i Stora Höga. I Stenungsund har utbyggnaden av fjärrvärmenätet skett från tidigt 80-tal. De flesta hyresfastigheter, skolor och kommunala fastigheter är anslutna. Dessutom har en stor del av de villor och även kommersiella fastigheter som ligger inom vårt verksamhetsområde valt fjärrvärme för att få enkel, driftsäker och även prisvärd värme.

Tar tillvara på resurser samt skapar mervärde – genom restvärme

Vår fjärrvärme är producerad till allra största del med hjälp av restvärme från ortens industrier. Från Borealis Polyeten och Perstorp Oxo går ledningar med varmt vatten till vårt fjärrvärmeverk. I värmeverket finns värmeväxlare som tar tillvara på överskottsvärmen från industrierna och överför den värmen till vattnet i vårt fjärrvärmenät. Vi tar alltså tillvara på energi som annars hade gått förlorad genom utsläpp till vatten eller luft. Därmed bidrar fjärrvärmen i Stenungsund, förutom att värma stenungsundsborna, till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle med minskad miljöpåverkan.

Här kan du läsa mer om Stenungsunds Energi i Årsredovisningen (PDF)

Vårt fjärrvärmeområde

Inom markerat område på kartan är vårt fjärrvärmenät väl utbyggt. Vi bygger ständigt ut vårt nät och ansluter nya kunder. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Klicka på kartan för att få den i större format

Vårt miljöarbete

Vår ambition är att leverera prisvärd samt miljövänlig värme. Vi tar vårt ansvar för en hållbar verksamhet och är dessutom miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas – Miljödiplomering.

Vår miljöpolicy bidrar till att vi följer gällande miljölagar och att all personal arbetar systematiskt för att förebygga samt minska vår samlade miljöbelastning samt stället krav på produkter och leverantörer.

Vi har ett väl inarbetat miljöledningssystem som följer kravstandarden från Svensk Miljöbas – Miljödiplom. Milödiplomeringen hjälper oss i vår dagliga verksamhet att göra medvetna val för en bättre miljö och ett hållbart samhälle och är ett bevis på att vårt arbete leder till ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Se vårt Miljödiplom (PDF) samt vårt Miljöberättelse (PDF)

Vår verksamhet har miljötillstånd och vi redovisar årligen vår miljöpåverkan från vår fjärrvärmeanläggning i Stenungsund i Miljörapporten (PDF) och i Stora Höga i Årsrapporten (PDF).

Lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund

Lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund

Fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan samt andel fossila bränslen för produktion. Miljövärdena ger kunder, media och även andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt. Nedan visas våra miljövärden för år 2023.

Resursanvändning

Primärenergifaktor: 0,079

Emission av växthusgaser

Förbränning: 9,901 g CO₂ ekv/kWh

Transport & produktion av bränslen: 3,395 g CO₂ ekv/kWh

Procentandel fossilt: 4,1 %

Mer om miljövärdering av fjärrvärme

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Det finns också andra faktorer som kan påverkar miljön, till exempel partiklar och försurning. De ingår inte i den här redovisningen. Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse inom Värmemarknadskommittén, det vill säga mellan Energiföretagen Sverige och kundorganisationerna.

Resurseffektivitet är ett mått på hur effektivt energin används, alltså hur mycket primärenergi som går åt i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, kol och olja är primärenergi.

Klimatpåverkan mäts genom att beräkna hur mycket fossil koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan, både från energiomvandlingen samt när bränslet produceras och transporteras. Det vill säga utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden.

Fossila bränslen mäts i andel kol, fossil olja samt naturgas inklusive eventuell fossilt framställd el och visar hur stor andel fossilt bränsle som tillförts till produktionen av fjärrvärme.

Läs mer om miljövärdering av fjärrvärme på Energiföretagen Sverige.

Bränslemix för produktion av fjärrvärme

Bränslemixen för fjärrvärme är den kombination av bränslen som används för att producera värme till ett fjärrvärmesystem. I vårt fjärrvärmenät i Stenungsund produceras årligen ca 100 GWh värme och där används en mix av industriell restvärme, hållbarhetscertifierad biogas, eldningsolja och förnybar el. I Stora Höga produceras drygt 1 GWh fjärrvärme per år och som bränsle används en mix av träpellets, eldningsolja och förnybar el för att producera fjärrvärmen.

I ursprungsdiagrammen visas andelarna för återvunnen energi, förnybar energi och fossil energi som vi använt för produktion av värme i de olika fjärrvärmenäten år 2023.

Bränslemix i Stenungsund och Stora Höga

Lokalt & socialt engagemang

Vi stöttar ett flertal organisationer som verkar lokalt och alla utför viktiga och beundransvärda insatser inom betydelsefulla områden. Vi arbetar med en helhetssyn för social hållbarhet och vill ge bättre förutsättningar och hjälp till ett brett spektrum av organisationer som skapar mervärden. Organisationer som arbetar för gemenskap och mångfald och höjer våra medborgares hälsa och trygghet finns med bland våra samarbetspartners. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och tillsammans bygger vi en starkare och hållbarare värld.