Fjärrvärme är det självklara valet av uppvärmning här i Stenungsund. Låt oss förklara varför!

Enkelt & Tryggt – driftsäkert, bekvämt och bekymmersfritt.

Fjärrvärmen har extremt hög driftsäkerhet. Den sköter sig själv och kräver ytterst lite underhåll, du får därmed helt enkelt tid över till annat.

Vi har dessutom beredskap dygnet runt och kan snabbt finnas på plats om något skulle inträffa. Fjärrvärmecentralen tar väldigt liten plats och kan placeras på väggen i källaren eller i en garderob, den varken hörs eller luktar. Lägg där även till att du får en jämn inomhustemperatur och att varmvattnet aldrig tar slut.

Bli fjärrvärmekund

Genom att använda billiga, lokalt tillgängliga resurser kan lokala värmebehov tillgodoses på ett effektivt och dessutom miljömässigt sätt.

Vanliga frågor och svar om fjärrvärme

Varför fjärrvärme?
Fjärrvärme är ett smart, enkelt och även miljöanpassat sätt att värma upp din fastighet.

Idén bakom fjärrvärme är enkel. Genom att använda billiga, lokalt tillgängliga resurser kan lokala värmebehov tillgodoses på ett effektivt samt miljömässigt sätt. Fjärrvärmen är en infrastruktur som binder samman energikällor som finns i regionen eller staden, med dem som behöver värmen. Fjärrvärme är ett värmesystem som passar allt från små villor till större fastigheter så som flerbostadshus, idrottshallar, skolor och även industrifastigheter.

Ungefär hälften av alla byggnader i landet värms med fjärrvärme. Det är det absolut bästa valet av värmesystem till en fastighet när det gäller att tillvarata våra resurser på ett klimatsmart sätt.

Prisvärt & Miljövänligt

– billigaste fjärrvärmen i Västsverige! I Stenungsund är priset för fjärrvärme mycket lågt, vi erbjuder numera billigaste fjärrvärmen i Västra Götaland. Både pris för anslutning, förbrukning och service ligger lågt jämfört med övriga energialternativ. Nästan all vår fjärrvärme produceras utav restvärme från våra närliggande industrier, det gör oss resurssnåla och det minskar utsläppen i närmiljön.

Se vår prislista (PDF)

Hur går det till?

Fjärrvärme är producerad i ett centralt värmeverk för att förse flera fastigheter med värme via välisolerade rör i marken, så kallade kulvertrör. Varmt vatten blir skickat ut i rörsystemet som leder fram till varje ansluten fastighet för att ge värme till husets egna värmesystem. I huset finns en fjärrvärmecentral med värmeväxlare som använder energin i fjärrvärmevattnet till att höja temperaturen i elementen samt för att ge varmvatten. Det ger en jämn inomhusvärme och även obegränsat med varmvatten. Avkylt fjärrvärmevatten leds sedan tillbaka till värmeverket för att åter kunna bli uppvärmt igen. Fjärrvärmevattnet och husets vatten finns alltså i två skilda system.

Grönt vatten
I fjärrvärmevattnet har vi tillsatt ett färgämne för att lättare upptäcka eller söka efter läckor eller andra fel. Tillsatsämnet heter pyranin, är grönt, fluorescerande och är dessutom ofarligt för hälsa och miljö. Om du upptäcker grönt vatten är vi tacksamma om du kontaktar oss. Det är ingen fara att tvätta sig i vattnet, men undvik att dricka eller laga mat med det.

Vad finns det för miljövinster?

Fjärrvärme för en hållbar värld

Varje år använder man runt om i världen mycket mer resurser än vad planeten har att ge. Tack vare utbyggd fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars går till spillo, till exempel skogsavfall samt värme från avfallsförbränning och industrier. Fjärrvärme hushåller med gemensamma resurser för att slippa låna av kommande generationer.

All uppvärmning påverkar miljön.

Genom framställning av värme i stora anläggningar med höga krav på säkerhet, verkningsgrad och effektiv rening, som förser hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om var och en haft egen uppvärmning. Det blir alltså mindre utsläpp och även mindre energiförluster genom att gå samman och använda fjärrvärme som energikälla.

Övergången från fossila bränslen till förnybara ligger långt fram inom fjärrvärmebranschen och utvecklingen fortsätter. Utsläpp av luftföroreningar som svavel, kväve samt stoft har minskat i takt med att fjärrvärmen ersatt mindre värmepannor. Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige lyckats sänka koldioxidutsläppen. Att välja fjärrvärme bidrar till arbetet med att nå miljökvalitetsmål som Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt God bebyggd miljö.

Läs mer om fjärrvärme

– den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige, hushållning av energiresurser, ett hållbart samhälle och mycket mer på Energiföretagen Sverige.

Läs mer om Sveriges miljömål här: www.miljomal.se

Hur ekonomiskt är fjärrvärme?

Priset på fjärrvärme utvecklas i lägre takt än alternativen. Fjärrvärme kan man framställa med flera olika bränslen beroende på pris och tillgång och detta bidrar därför till ett stabilt fjärrvärmepris som står sig väl i konkurrensen. I Stenungsund är priset för fjärrvärme mycket lågt, vi erbjuder numera billigaste fjärrvärmen i Västra Götaland.

Fjärrvärmen i Stenungsund är alltså en ekonomisk uppvärmning till din villa eller större fastighet.

Priser för fjärrvärme i Stenungsund (PDF).

Varför skiljer prisnivån mellan olika orter?

Prisnivån varierar mellan olika orter eftersom de har olika förutsättningar. Närheten till industrier med överskottsvärme bidrar generellt till lägre produktionskostnader och svåra markförhållanden bidrar till högre investeringskostnader för att bygga ut nätet.

Kan jag lita på fjärrvärmen?

Ja! Fjärrvärmen är en del av vår infrastruktur och därför mycket viktigt att den är pålitlig och alltid fungerar. Vi sköter och underhåller vårt nät med stor noggrannhet för trygg och säker leverans av fjärrvärme.

Kan jag byta från fjärrvärme?

Givetvis har du möjlighet att byta till annat värmesystem och säga upp avtalet med oss. Vi strävar alltid efter goda och långsiktiga relationer med våra kunder och har en hög kundnöjdhet bland våra fjärrvärmeabonnenter.

Tjänar miljön på att jag byter till fjärrvärme?

Ja, absolut. Eftersom vår fjärrvärme är gjord av energi som annars inte skulle komma till nytta och har hög verkningsgrad. De få gånger vi eldar andra bränslen ställs höga krav på säkerhet och reningssystem. Sammantaget bidrar fjärrvärme med hushållning av resurser och minskad klimatpåverkan.

Finns det svagheter med fjärrvärme?

Fjärrvärmen lämpar sig bäst i tätorter eftersom det blir för dyrt att gräva och dra fjärrvärmenät där husen ligger glest. Det är därför det kräver att flera hushåll inom ett villaområde bestämmer sig för fjärrvärme, för att en utbyggnad ska ske.

Energispartips – Energieffektivisering

Vi ger dig tips på hur du kan spara energi.

Se filmen om fjärrvärme – Ta vara på energin