Miljötillstånd och årlig miljörapport

apr 8, 2022 | Övrigt

Vår verksamhet har miljötillstånd och lämnar därför årligen en miljörapport till vår tillsynsmyndighet. I miljörapporten redovisas hur väl vi lever upp till villkoren i miljötillståndet.

Vårt miljöarbete går betydligt djupare och bredare än villkoren och vi har valt att redovisa mycket av detta i rapporten. Vi vill vara öppna och inspirera fler företag och verksamheter att göra det samma.

Den viktigaste miljöaspekten i vår verksamhet är att använda restvärme, att vi kan ta tillvara och använda den för produktion av fjärrvärme. Samtidigt ger eventuella restvärmebortfall negativ miljöpåverkan och därför pågår ständigt utveckling av verksamheten för hållbarare resursutnyttjande.

Aktiv styrning av produktion

Driftpersonalen arbetar aktivt med styrning av produktionen för optimal resursanvändning av restvärme. Det innebär samtidigt att vi får minskad förbränning i våra egna varmvattenpannor. Genom samarbetet med våra närliggande industrier tas överskottsvärmen tillvara och det är en del i deras avkylningsprocess. Varje år genomförs dessutom flera åtgärder för att minska mät- och kulvertförlusterna och på så sätt få ett mer resurseffektivt system.

Bränslebyte för lägre koldioxidutsläpp

Biogas är en förnybar energikälla och är en del i ett naturligt kretslopp. Biogasen ger mycket låga utsläpp av växthusgaser och minskar koldioxidutsläppen med cirka 80 % jämfört med naturgas. För att minska vår påverkan på miljön köper vi hållbarhetscertifierad biogas i stället för naturgas, som används till förstahandsbränsle vid restvärmebortfall. Biogasen levereras via naturgasnätet och den faktiska förbränningen är en mix av biogas och naturgas.

Laddstolpe och elbilar

Laddstolpe för snabb laddning av elfordon har installerats på vår tomt vilket ger bättre möjligheter att använda el som bränsle till våra fordon.  Vi har bytt ut vår dieselbil med hög förbrukning mot en el-hybrid och utökat med en ren elbil. Detta har gjort att vi halverat det fossila utsläppet från våra fordons sammanlagda körsträcka.

Bikupa för biologisk mångfald

Vi har ett pågående samarbete med Stenungsunds Biodlareförening för att hjälpa insekterna i naturen och samtidigt stärka det lokala föreningsarbetet. Vi hyr en bikupa av föreningen som sköter om bina och utbildar vår personal inom biodling och miljö. Bikupan är numera strategiskt placerad och väl synlig för att skapa ökat intresse och ökad medvetenhet bland människor i samhället. Satsningen ger dessutom fler bin och är ett bidrag för ökad biologisk mångfald.

På sidan Om oss kan du läsa mer om vårt miljöarbete och här finns Miljörapporten i sin helhet.

Inläggsarkivet