Sammanfattning av år 2020 med Årsredovisning & Miljörapport

mar 31, 2021 | Branschnyheter, Övrigt

I Årsredovisningen och Miljörapporten för 2020 finns mycket information om det gångna året. De båda rapporterna är nu publicerade och finns att läsa här på hemsidan – du hittar dem på sidan Om oss.

Sammanfattningsvis lämnar vi ett bra verksamhetsår bakom oss. Sedan i början av mars har covid-19 pandemin påverkat oss alla och vi har fått vänja oss vid att analysera och hantera risker vi tidigare inte trodde fanns. Nya rutiner och förhållningssätt har arbetats fram för att säkerställa hälsa och säkerhet för både medarbetare, entreprenörer och kunder. Pandemins påverkan på vår verksamhet har än så länge varit lindrig, vi har haft låga sjuktal bland personalen, god tillgång till energi och inga kreditförluster som kan kopplas till detta.  

Stenungsunds Energi bidrar till det hållbara samhället i Stenungsund. Vi kan summera året med ett gott ekonomiskt resultat, detta trots att en betydligt högre medeltemperatur än ett normalår inneburit en lägre energiförsäljning. Totalt har 35 nya anläggningar anslutits och den abonnerade effekten ökade med 6,5 % vilket vi är mycket glada och stolta över.

Fjärrvärmen står för uppvärmningen av cirka hälften av landets byggnader och är det absolut bästa valet när det gäller att tillvarata våra resurser på ett klimatsmart sätt. Det är därför glädjande att regeringen nu till slut fattat beslut om att införa mer teknikneutrala energikrav i byggreglerna som i betydligt mindre grad styr valet av uppvärmningsform än tidigare. Beslutet innebär nya viktningsfaktorer som är mer fördelaktiga för fjärrvärme än tidigare. Går att läsa mer om det här.

Stenungsund tillhör en stark tillväxtregion som kräver en väl fungerande infrastruktur. Expansionen och byggnationen i Stenungsund innebär kontinuerligt investeringar i fjärrvärmenätet och arbete med att ansluta nya kunder. En stor del av tillväxten sker i kommunens södra delar och för vår del togs ett stort steg i utvecklingen genom investeringen i ny ledning i Stora Höga som gav oss möjlighet att ansluta sex flerfamiljshus.

Framför oss har vi fortsatt utmaningar när det gäller produktionskapaciteten i Stora Höga och vi fortsätter utreda möjligheten att förlägga en överföringsledning från Stenungsund.

Vår fjärrvärmetaxa är nu den tredje lägsta i landet och har varit densamma i 11 år. Vår plan de närmaste åren är att behålla samma pris vilket är fortsatt positivt ur ett kundperspektiv.

Inläggsarkivet