Restvärme från industrierna

jul 2, 2024 | Övrigt

Att använda industriell restvärme för fjärrvärme är ett hållbart sätt att återvinna energi som annars skulle gå förlorad. Här förklarar vi hur det går till:

Processen

Restvärmekällor

I Stenungsund finns källor av restvärme vid flera industriella processer. Det kan vara kylvatten, avgaser, ånga eller andra heta vätskor som uppstår vid olika delar i processerna.

Värmeväxlare

En värmeväxlare används för att överföra värmen från industriprocessen till ett sekundärt värmebärarsystem (i det här fallet vatten). Värmeväxlaren är konstruerad så att den heta industrivätskan överför värme till fjärrvärmevattnet utan att de två vätskorna blandas. Vi har några värmeväxlare vardera på Borealis Polyeten och Perstorp Oxo.

Transport av fjärrvärmevatten

Det uppvärma fjärrvärmevattnet pumpas sedan via isolerade rör till vår fjärrvärmecentral. Dessa rör är medgrävda och har god isolering för att minimera värmeförluster.

Distribution till kunder

Det uppvärmda vattnet distribueras till hushåll, kontor, skolor och andra byggnader där det används för uppvärmning och för att värma tappvarmvatten. I vårt fjärrvärmenät i Stenungsund är nästan 1500 byggnader anslutna till fjärrvärme.

Returflöde

När värmen har överförts till byggnaderna, återvänder det avkylda fjärrvärmevattnet tillbaka till värmeverket och vidare till de industriella anläggningarna för att återigen värmas upp.

Teknik

Värmeväxlare är avgörande komponenter som möjliggör effektiv överföring av värme mellan olika medier.

Effektiva pumpar och välisolerade rör är nödvändiga för att minimera energiförluster under transporten.

Avancerade system för att reglera flödet och temperaturen på vattnet för att säkerställa att rätt mängd värme överförs vid rätt tidpunkt.

Fördelar

  • Miljöfördelar: Genom att använda restvärme minskar behovet av att producera ny energi, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen.
  • Ekonomiska fördelar: Industrier kan minska sina energikostnader genom att sälja restvärme, och fjärrvärmeleverantörer kan köpa värme till en lägre kostnad än att producera den själva.
  • Energiåtervinning: Effektiv användning av befintliga energiresurser, vilket bidrar till hållbart energiutnyttjande.

Genom tillgång till restvärme från industrierna i Stenungsund kan vi leverera fjärrvärme som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Inläggsarkivet