Energi & miljö

Fjärrvärme är smart, enkelt och dessutom miljöanpassat.

Bränslemix för produktion av fjärrvärme

Bränslemixen för fjärrvärme är den kombination av bränslen som används för att producera värme till ett fjärrvärmesystem. I vårt fjärrvärmenät i Stenungsund produceras årligen ca 100 GWh värme och där används en mix av industriell restvärme, hållbarhetscertifierad biogas, eldningsolja och förnybar el. I Stora Höga produceras drygt 1 GWh fjärrvärme per år och som bränsle används en mix av träpellets, eldningsolja och förnybar el för att producera fjärrvärmen.

I ursprungsdiagrammen visas andelarna för återvunnen energi, förnybar energi och fossil energi som vi använt för produktion av värme i de olika fjärrvärmenäten år 2023.

Bränslemix i Stenungsund och Stora Höga
Mer info

Att fossila bränslen kallas fossila beror på att de under hundratusentals år bildats av gammalt organiskt material. Det är framför allt döda växtdelar och små djur som på havsbotten och i marken under lång tid ombildats till den olja, gas och det kol som vi i snabb takt eldar upp idag. När vi använder dessa bränslen i fordon, industrin, energisektorn eller någon annan förbränning bildas det koldioxid. Det är koldioxid som utgör ett tillskott i atmosfären, som därmed ökar den totala mängden koldioxid i jordens atmosfär.

När vi använder bränslen som kallas förnybara, till exempel ved och annan skogsråvara, biogas och etanol gjord på exempelvis sockerrör eller spannmål, bildas det också koldioxid vid förbränningen. Den koldioxiden är dock inte ett tillskott, eftersom den redan ingår i kretsloppet av biomassa. Så trots att även förnybara bränslen orsakar koldioxidutsläpp ”räknas” de inte i klimatsammanhang, eftersom det inte är någon ny koldioxid.

För att ge en så rättvis bild som möjligt av olika bränslens och energislags påverkan på växthuseffekten bör man göra livscykelanalyser, det vill säga räkna på växthusgasutsläpp även från produktionen av bränslena. Då ingår till exempel utsläppen vid oljeutvinning och i raffinaderierna, vid odlingen av grödor för etanolproduktion och för transporter av bränslen.

Modellen bygger på fjärrvärmens lokala miljövärden för år 2023 inkluderar utsläpp från både förbränning samt transport och produktion av bränsle, och gäller specifikt för fjärrvärmen i Stenungsund. Energiföretagen Sverige har tillsammans med kundorganisationerna inom Värmemarknadskommittén enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Det betyder att kunder och boende kan känna sig trygga med att de värden som redovisas har tagits fram på ett bra och gemensamt sätt.

Koldioxidutsläppet presenteras som koldioxidekvivalenter och förkortas CO₂e. Växthusgaserna påverkar klimatet olika mycket och för att kunna jämföra olika gaser med varandra räknas deras klimatpåverkan om till koldioxidekvivalenter, det vill säga, hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan.